Nasze plany na rok szkolny 2020/21

W tym roku szkolnym, oprócz kontynuacji działań rozpoczętych przed pandemią, chcemy podjąć nowe wyzwania.

Otóż planujemy przyjrzeć się kompetencjom kluczowym ustanowionym przez radę Europy w 2006 roku, a zmodyfikowanym w roku 2018.

Jeśli nie wiecie o czym mowa, to przeczytajcie poniższy tekst, powstały na podstawie artykułu Beaty Jeziorskiej pt. „Jak kształtować wśród uczniów kompetencje kluczowe?” opublikowanym na stronie: edurada.pl

Umiejętności kluczowe

Dzisiejsi uczniowie kilka razy w swoim życiu zmienią zawód, dlatego będą potrzebowali różnorodnych umiejętności. aby byli przygotowani do radzenia sobie w stale zmieniającym się świecie.

Możemy przygotować dzieci do egzaminów lub do życia.

Dynamiczne przemiany cywilizacyjne, jakich jesteśmy świadkami, stawiają przed systemem kształcenia nowe wymagania.

Wcześniej tempo zmian nie było tak ogromne, a system szkolnictwa mógł się jakoś do nich dopasować. Jednak w XXI w. przestaje to być możliwe. Szkoła nie jest w stanie wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności, które wystarczą im na kilkadziesiąt lat dorosłego życia. Nie wiemy bowiem, jakie nowe zawody przyjdzie im kiedyś wykonywać, w jakim kierunku zmieniał się będzie rynek pracy, jakich umiejętności będą wymagać od nich przyszli pracodawcy, jakimi narzędziami będą się posługiwać w swojej pracy itp.

Dzisiejsi uczniowie kilka razy w swoim życiu zmienią zawód, dlatego będą potrzebowali różnorodnych umiejętności. aby byli przygotowani do radzenia sobie w stale zmieniającym się świecie. Wiąże się to przede wszystkim z koniecznością wyposażenia młodzieży
w odpowiednie kompetencje.

Parlament Europejski zdefiniował kompetencje, jako „połączenie wiedzy, umiejętności
i postaw odpowiednich do sytuacji”. Oznacza to, że kompetencje polegają przede wszystkim na umiejętnym stosowaniu posiadanej wiedzy przy wykorzystaniu umiejętności i zdolności.

Można stwierdzić, że kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do zatrudnienia, samorealizacji i rozwoju osobistego, integracji społecznej, a także bycia aktywnym obywatelem. Odgrywają więc one szczególnie istotną rolę w życiu każdego człowieka zarówno w procesie uczenia się, aktywności społecznej, jak i zawodowej.

ZALECENIE RADY EUROPY z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

Badania międzynarodowe, na przykład prowadzone przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach Programu międzynarodowej oceny umiejętności uczniów (PISA) czy też realizowane przez tę samą organizację Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC), wskazują na utrzymujący się wysoki odsetek nastolatków i dorosłych mających niewystarczające umiejętności podstawowe.

W 2015 r. co piąty uczeń miał poważne trudności w osiągnięciu wystarczającego poziomu umiejętności w zakresie czytania ze zrozumieniem, myślenia matematycznego lub rozumienia zjawisk przyrodniczych.

W niektórych krajach nawet co trzeci dorosły ma umiejętność rozumienia i tworzenia informacji oraz rozumowania matematycznego jedynie na najniższym poziomie.

44 % ludności Unii ma niskie umiejętności cyfrowe lub nie ma ich wcale (19 %).

Z tego względu inwestowanie w umiejętności podstawowe jest obecnie tak istotne. Konieczne jest badanie nowych sposobów uczenia się na potrzeby społeczeństwa, które staje się coraz bardziej mobilne i cyfrowe.

Obecnie wymagania dotyczące kompetencji uległy zmianie w związku z rosnącą liczbą miejsc pracy poddanych automatyzacji, coraz istotniejszą rolą technologii we wszystkich dziedzinach pracy i życia oraz zwiększającym się znaczeniem kompetencji społecznych, obywatelskich i w zakresie przedsiębiorczości, które pozwalają zapewnić odporność i zdolność dostosowania się do zmian.

Ustanowiono osiem kompetencji kluczowych, które zmodyfikowano 22 maja 2018r.

2006r.22 maja 2018r.
   1. porozumiewanie się w języku ojczystym;
 2. porozumiewanie się w językach obcych;
3. kompetencje matematyczne
i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;

4. kompetencje informatyczne;
5. umiejętność uczenia się;
6. kompetencje społeczne i obywatelskie;
7. inicjatywność i przedsiębiorczość;
8. świadomość i ekspresja kulturalna;
1. kompetencje w zakresie rozumienia
i tworzenia informacji,

2. kompetencje w zakresie wielojęzyczności,
3. kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
4. kompetencje cyfrowe,
5. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
6. kompetencje obywatelskie,
7. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,
8. kompetencje w zakresie świadomości
i ekspresji kulturalnej

Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole jest możliwe, gdy nauczyciel stworzy uczniom odpowiednie sytuacje dydaktyczne. Najlepiej takie, w których mają oni maksimum samodzielności i biorą sprawy w swoje ręce. Mogą współdecydować o tym, czym się będą zajmować, stawiają cele, planują i organizują swoją pracę, współpracują z innymi, poddają refleksji własne działania, korygują je, wyciągają wnioski.

Musi nastąpić więc zmiana tradycyjnych ról – ucznia i nauczyciela. Uczeń staje się osobą aktywną, decyzyjną, stawia sobie cele, planuje i organizuje swoją pracę oraz bierze odpowiedzialność za własne uczenie się.

Nauczyciel zaś, z osoby przekazującej wiedzę, przejmuje rolę wspierającą – doradcy, trenera, przewodnika, organizatora uczenia się. Nie narzuca rozwiązań, nie przydziela zadań ani nie wyręcza w ich realizacji.  Powinien jedynie monitorować działania uczniów, udzielać im konsultacji, wspierać i podtrzymywać ich motywację.

Aby proces edukacji był skuteczny,  należy:

 • Ø Ograniczyć stosowanie metod podających.
 • Ø Stosować metody i techniki aktywizujące, sprzyjające samodzielności myślenia
  i działania, a także kształtowaniu pozytywnej motywacji do uczenia się.
 • Ø Organizować tak pracę, aby uczniowie mieli okazję zaspokajać swoje potrzeby.
 • Ø Uatrakcyjniać zajęcia poprzez wprowadzenie efektu zaskoczenia, zaciekawienia, nowości, zabawy, bo to wzmaga zaangażowanie uczniów.
 • Ø Wykorzystywać na zajęciach odpowiednio dobrane środki dydaktyczne.
 • Ø Tworzyć małe grupy, które wymuszą aktywność wszystkich jej uczestników.
 • Ø Tworzyć sytuacje, których uczniowie stają się eksperymentatorami i odkrywcami.
 • Ø Zadbać o odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni w sali i zgromadzenie bogatego warsztatu dla ucznia.

Uczenie się jest efektywne, gdy angażuje nie tylko umysł, ale i emocje, gdy daje uczniom możliwość bycia częściej twórczym niż odtwórczym. / K. Rau, E. Ziętek /

106453367_2678662285567252_2405504381635958566_o1

Dołącz do naszego Koła Naukowego!

Jeśli chcesz zostać członkiem naszego Koła Naukowego, to po prostu wybierz XVIII LO!

Dołącz do nas bo:
• Geograficznie najwygodniej
• Historycznie z przyszłością
• Fizycznie to możliwe
• Matematycznie się kalkuluje
• Po polsku fajnie
• Chemicznie (izo) topowo
• Biologicznie zgodnie z naturą
• Just do it !
• A koło naukowe też się kręci 😊

Zapraszamy na naszą stronę: www.xviiilo.krakow.pl
ul. Na Błonie 15b; tel: 12 637 27 07

Uwaga-Konkurs

Wyniki konkursu „Story Cubes rozwija wyobraźnię”

Rozstrzygnięcie konkursu „Story Cubes rozwija wyobraźnię”

Jury w składzie:

mgr Katarzyna Maj (nauczyciel języka polskiego),
mgr Grażyna Iskra (nauczyciel języka angielskiego),
mgr Grzegorz Nicpoń (nauczyciel matematyki)

po przeanalizowaniu wszystkich nadesłanych prac postanowiło:

 1. w kategorii zadanie matematyczne/zagadka logiczna nie przyznawać głównej nagrody;
 2. w kategorii opowiadanie w języku angielskim przyznać
 • nagrodę główną (100 zł.) Mateuszowi Januszkiewiczowi z klasy pierwszej XVIII LO w Krakowie
 • wyróżnienie (nagrodę książkową) Oliwii Hyle, uczennicy klasy czwartej  ze Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie;

3. w kategorii opowiadanie w języku polskim przyznać

 • nagrodę główną (100 zł.) Aleksandrze Witkowskiej, uczennicy klasy trzeciej III LO w Sopocie, za opowiadanie „Celestynowe odkrycie”, w szczególności za wykorzystanie gradacji, spójność kompozycyjną i sprawność językową.
 • dwa wyróżnienia (po 50 zł.): dla Zuzanny Biernackiej z klasy pierwszej XVIII LO w Krakowie, za opowiadanie „Za drzwiami” –  za tyleż zaskakującą, co pouczającą puentę oraz dla Małgorzaty Stachury z klasy piątej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krakowie za pracę pt.  „Wilk i owca” – za pomysłowy dialog narratora z czytelnikiem i odautorskie komentarze zgrabnie wplecione w tok narracji.
 • Dwa wyróżnienia (nagrody książkowe): dla Ewy Kapusty, uczennicy klasy czwartej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Horyzont w Bolechowicach za opowiadanie „Inny” oraz Wiktorii Tabor, uczennicy klasy siódmej Szkoły Podstawowej ruchu Światło-Życie im. ks. Franciszka Blachnickiego w Krakowie za opowiadanie „Ten głos”.

Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w naszym konkursie! Pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe wyślemy do szkół.

Z laureatami skontaktujemy się mailowo.

P.S. Od jutra zaczniemy publikowanie najciekawszych prac!

Uwaga! Konkurs!

Uwaga konkurs!

Jeżeli jesteś uczniem szkoły podstawowej lub liceum, możesz wziąć udział w konkursie organizowanym przez Koło Naukowe XVIII LO w Krakowie.

Zasady są bardzo proste: wybierz 7 z 9 obrazków z gry Story Cubes  (zdjęcie poniżej) i ułóż do nich zadanie matematyczne (zagadkę logiczną) lub opowiadanie po polsku lub po angielsku (max. 200 słów).

Następnie w terminie do 15 maja 2020 r. wyślij swoją pracę na adres: naukowekoLO18@gmail.com. Podaj swoje imię, nazwisko, szkołę i klasę oraz oświadczenie : Wyrażam zgodę na opublikowanie mojej pracy na stronie http://naukowekolo18.pl/.

Jury w składzie : Katarzyna Maj (polonistka), Grażyna Iskra (anglistka) i Grzegorz Nicpoń (matematyk) w terminie do 30 maja 2020r. ogłosi zwycięzców w każdej z trzech kategorii. Laureaci  otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 100 zł. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

Najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Koła Naukowego.

Zachęcamy do twórczego spędzania wolnego czasu!

Powodzenia!

Szczegółowy regulamin dostępny jest TUTAJ

warsztaty-filozoficzne

Mądrość Starożytnych dzisiaj- warsztaty na UPJPII

Właśnie rozpoczęły się Interdyscyplinarne Warsztaty Filozoficzne dla Młodzieży pod tytułem „Mądrość Starożytnych dzisiaj”. Kilkoro naszych przedstawicieli bierze w nich udział. Są to:
Michał Salamon,
Mikołaj Cyganek,
Szymon Róg,
Michał Winkowski,
Gabriela Góra.

Koordynatorami projektu z ramienia szkoły są panie Grażyna Bilik i Anita Mularczyk-Budzan.

Życzymy Wam niesłabnącego zapału w zgłębianiu filozoficznych tajników i świetnych wyników w pokonywanych etapach 🙂

indeks

Dzień Nauki Polskiej

W tym roku 19 lutego po raz pierwszy jest obchodzone nowe święto: Dzień Nauki Polskiej. W Polsce mamy 81,5 tys. badaczy, którzy pracują w 645 placówkach – wynika z danych resortu nauki przekazanych PAP. Poza tym w naszym kraju uczy się ok. 1,2 mln studentów i 39 tys. doktorantów.

Dzień Nauki Polskiej ma być wyrazem uznania dla dokonań polskich naukowców. Jako datę corocznych obchodów wyznaczono 19 lutego – dzień urodzin Mikołaja Kopernika, w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. Święto ma stanowić inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnić zainteresowanie nauką.

Mamy nadzieję, że członkowie naszego Koła Naukowego powiększą te liczby 🙂 Gorąco im tego życzymy!